fot

Interesują nas współczesne prace z zakresu fizyki jądrowej, egzysten­cjalizmu, per­cep­cji wzrokowej, niepoprawności politycz­nej, jak również złudzenia i mylne wrażenia. Wystawiamy i publikujemy dzieła stałe, ciekłe i ulotne, we wszyst­kich językach i oddziałujące na wszel­kie zmysły, o ile poruszają sumienie i skrystalizowany obraz rzeczywistości. Wprowadzamy do obiegu wartościowe obiekty sztuki oraz eliminujemy nad­datki produk­cji artystycz­nej poprzez fizyczne znisz­czenie lub proces kul­turowego recyklingu. Jesteśmy drobiazgowi i dociekliwi – kon­cen­trujemy się na odkrywaniu i rozumieniu cząsteczek, po to by uzyskać obraz świata w lep­szej rozdzielczości. Naszym dążeniem jest atomizacja ośrodków władzy, rozwój społeczności tematycz­nych oraz niepodległość intelek­tualna każdej jed­nostki. ghh


Gallery