I’M SORRY

Pierwsze albumowe opracowanie twórczości Oskara Dawic­kiego – jed­nego z naj­bar­dziej niezwykłych pol­skich artystów współczesnych. Z wykształcenia malarz, z prak­tyki per­for­mer i post­kon­cep­tualista, a z prze­konania fatalista, stał się w ostat­nich latach bohaterem biograficz­nej powieści (Łukasz Gor­czyca, Łukasz Ron­duda, “W połowie puste, 2010), a przede wszyst­kim głośnego i nagradzanego filmu fabular­nego “Performer” (reż. Łukasz Ron­duda, Maciej Sobieszczański, 2015), w którym sam zagrał tytułową rolę.

 

Książka jest pierwszą tak obszerną prezentacją dorobku Dawic­kiego. Oprócz fotograficz­nej dokumen­tacji prac i per­for­mansów prezen­tuje również fotosy z planu “Performera”, całość w efek­tow­nej, albumowej formie z wieloma całostronnicowymi i dwustron­nicowymi zdjęciami. Autor­ski wstęp napisany przez artystę przy­daje publikacji charak­teru książki artystycz­nej, a właściwie kolej­nego, nie­codzien­nego per­for­mansu. Dodat­kowo, wszyst­kie publikowane zdjęcia zostały opatrzone szczegółowymi objaśnieniami wprowadzającymi za kulisy twórczości Dawickiego.

 

Dofinan­sowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzic­twa Narodowego.

MKiDN-01_greyscale

 

Książka ukazała się również dzięki wspar­ciu Galerii Arsenał w Białymstoku oraz Galerii Labirynt w Lublinie.
Mecenasem publikacji jest firma Dentsu Aegis Network.Oskar Dawicki book

Oskar Dawicki
I’M SORRY

Book concept and editing: Łukasz Gorczyca and Michał Kaczyński

Design: Michał Kaczyński

172 pages, 300 x 225 mm

89 color and 22 black-and-white photographs

Publisher: Raster, Warsaw 2015

ISBN 978-83-938244-1-0 (Polish version)

ISBN 978-83-938244-4-1 (English version)