unnamed (3)

current show

Błażej Pindor
PAŁAC LX

In the 60 years since the erec­tion of Warsaw’s Palace of Cul­ture and Science, this peculiar architec­tural struc­ture remains an impenetrable aesthetic phenomenon. Błażej Pindor’s photography project is the first ear­nest attempt at an artistic inter­pretation of the space within and around the Palace. The essence of his photography is an analysis of the impact the struc­ture has on the viewer – dominating, rescaled, sel­fish and opulent beyond measure, at the same time raw and seductive.

current show

Jan Tomza Osiecki
ISPC

Jan Tomza-​Osiecki is part of a generation for whom the inten­sive experience of vir­tual reality – via new media, the Inter­net, simple program­ming lan­guages, gaming, and 3D graphics and design – is key to creating works of art. His point of depar­ture is the abs­tract sculp­tural form, which he animates through the introduc­tion of sound, endowing it with real­ness and dynamism; the func­tioning of his interac­tive objects is based on a feed­back effect, which is typically con­sidered undesirable among engineers. The noisome issue of feed­back is now at the heart of the object’s pur­pose, opening up the field of experimen­tation and creating possibilities for gaining a new under­stan­ding for familiar spaces and the movement’s of one’s own body.

Selfie

2014 SHOWS

Aneta Grzeszykowska
SELFIE

Mistyfikacja należy do ulubionych metod twórczych Anety Grzeszykow­skiej. Artystka kon­sekwent­nie, wręcz obsesyj­nie rozkłada na części swój wizerunek, znika bądź pod­szywa się pod cudze tożsamości. Analiza procesów autokreacji­ – jed­nego z fun­damen­tal­nych tematów sztuki, ale także pod­stawowej kwestii dla kon­dycji dzisiej­szego, post­medial­nego społeczeństwa – ­jest również prze­wod­nim motywem naj­now­szej serii zdjęć.

jasansky polak

2014 exhibitions

Lukáš Jasanský, Martin Polák
TRUE AND CLEAR PHOTOGRAPHY

Wystawa prezen­tuje fotografie dwójki pra­skich artystów – Lukáša Jasanský i Mar­tina Poláka – którzy od 1985 roku wspólnie testują konwencjonalność medium fotograficz­nego. Ich prace czerpią zarówno z tradycji sztuki kon­cep­tual­nej jak i klasycz­nej fotografii studyj­nej, krajobrazowej czy ulicz­nej, nie­zmien­nie przy tym uwodząc sub­tel­nym poczuciem humoru. Ludzie podglądani na ulicy i staran­nie kom­ponowane, choć bardzo codzienne martwe natury – zwyczajność staje się tu przed­miotem wysmakowanej gry. Prowadzi ona do zaskakujących, estetycz­nych przygód, ale i bar­dziej general­nej reflek­sji na temat istoty fotografii, jej relacji do rzeczywistości, funk­cji dokumen­tal­nej i kreacyjnej.

2014 EXHIBITIONS

Cipedrapskuad, Honorata Martin, Dorota Masłowska, Maria Toboła
SOCIETY IS MEAN

This exhibition takes place in a coun­try whose society has a rather poor opinion of itself. The society is mean, the society is aging, and the force which is driving us toward all this is the progres­sive stabilization, which seems to have effec­tively conquered us after years of figh­ting on various fronts. Life in Poland has become ter­rifyin­gly ordinary. The works making up the Society Is Mean exhibition are not essen­tially asocial, but they do bril­lian­tly render the distance between the individual and the society around him or her. The artists whose works we are presen­ting give us a wholesale revision of this con­sen­sus; the sphere of their con­fron­tation with society is its lan­guage, its living space, and its dominant, stereo­typical inter­per­sonal relationships.

RASTER EDITIONS


Poland Synthesis

Portfolio ośmiu fotografii z naj­bar­dziej znanego cyklu artysty. Malow­nicza Polska nocą jako miej­sce nieoczekiwanych zdarzeń i zjawisk wizualnych.

podlaski1

RASTER EDITIONS


Podlaski niebieski

The first collector’s port­folio of Kuba Dąbrowski entitled ‘Podlaski niebieski’, an out­stan­ding photographer of everyday life, and one of the most influen­tial artists in the generation of today’s thirty-​somethings.