unnamed (3)

new show

Błażej Pindor
PAŁAC LX

Sześćdziesiąt lat od ukończenia budowy war­szaw­skiego Pałacu Kul­tury i Nauki ten szczególny obiekt architek­toniczny pozostaje nie­prze­nik­nionym zjawiskiem estetycz­nym. Projekt fotograficzny Błażeja Pin­dora jest pierwszą poważną próbą artystycz­nej inter­pretacji prze­trzeni wokół i wewnątrz Pałacu. Jego punk­tem wyjścia były fotografie z lat 50. XX wieku, które ustanowiły na kilkadziesiąt lat kanon obrazowania architek­tury cen­tral­nego gmachu powojen­nej War­szawy. Jednak metoda i sens pracy Pin­dora są radykal­nie odmienne i opierają się na dekon­struk­cji dotych­czasowego spo­sobu reprezen­tacji, przede wszyst­kim zaś istotą jest tu analiza relacji, w jaką wplątuje widza ta architek­tura – dominująca, prze­skalowana, skupiona sama na sobie i dekoracyjna ponad miarę, a jednocześnie w specyficzny sposób surowa i uwodząca.

new show

Jan Tomza Osiecki
ISPC

Jan Tomza-​Osiecki należy do generacji artystów, dla których kluczowym jest inten­sywne doświadczenie rzeczywistości wir­tual­nej – nowych tech­nologii, inter­netu, łatwo dostępnego oprogramowania, gier, tek­stur i grafiki 3D. Punk­tem wyjścia jest dla niego abs­trak­cyjna forma rzeźbiarska, której realność i żywotność animuje poprzez wprowadzenie doń dźwięku; działanie interak­tyw­nych obiektów opiera się na efek­cie sprzężenia zwrot­nego – w inżynierii dźwięku uznawanego za zjawisko niepożądane. Błąd stanowi tu istotę działania, otwiera pole eks­perymentu i stwarza możliwość roz­poznania zastanej prze­strzeni i własnych ruchów na nowo.

Selfie

2014 SHOWS

Aneta Grzeszykowska
SELFIE

Mistyfikacja należy do ulubionych metod twórczych Anety Grzeszykow­skiej. Artystka kon­sekwent­nie, wręcz obsesyj­nie rozkłada na części swój wizerunek, znika bądź pod­szywa się pod cudze tożsamości. Analiza procesów autokreacji­ – jed­nego z fun­damen­tal­nych tematów sztuki, ale także pod­stawowej kwestii dla kon­dycji dzisiej­szego, post­medial­nego społeczeństwa – ­jest również prze­wod­nim motywem naj­now­szej serii zdjęć.

jasansky polak

2014 exhibitions

Lukáš Jasanský, Martin Polák
TRUE AND CLEAR PHOTOGRAPHY

Wystawa prezen­tuje fotografie dwójki pra­skich artystów – Lukáša Jasanský i Mar­tina Poláka – którzy od 1985 roku wspólnie testują konwencjonalność medium fotograficz­nego. Ich prace czerpią zarówno z tradycji sztuki kon­cep­tual­nej jak i klasycz­nej fotografii studyj­nej, krajobrazowej czy ulicz­nej, nie­zmien­nie przy tym uwodząc sub­tel­nym poczuciem humoru. Ludzie podglądani na ulicy i staran­nie kom­ponowane, choć bardzo codzienne martwe natury – zwyczajność staje się tu przed­miotem wysmakowanej gry. Prowadzi ona do zaskakujących, estetycz­nych przygód, ale i bar­dziej general­nej reflek­sji na temat istoty fotografii, jej relacji do rzeczywistości, funk­cji dokumen­tal­nej i kreacyjnej.

2014 EXHIBITIONS

Cipedrapskuad, Honorata Martin, Dorota Masłowska, Maria Toboła
SOCIETY IS MEAN

This exhibition takes place in a coun­try whose society has a rather poor opinion of itself. The society is mean, the society is aging, and the force which is driving us toward all this is the progres­sive stabilization, which seems to have effec­tively conquered us after years of figh­ting on various fronts. Life in Poland has become ter­rifyin­gly ordinary. The works making up the Society Is Mean exhibition are not essen­tially asocial, but they do bril­lian­tly render the distance between the individual and the society around him or her. The artists whose works we are presen­ting give us a wholesale revision of this con­sen­sus; the sphere of their con­fron­tation with society is its lan­guage, its living space, and its dominant, stereo­typical inter­per­sonal relationships.


OBIEKTY I POZY

Plakaty fotograficzne Błażeja Pin­dora w limitowanym nakładzie.

RASTER EDITIONS


POLAND SYNTHESIS

Portfolio ośmiu fotografii z naj­bar­dziej znanego cyklu artysty. Malow­nicza Polska nocą jako miej­sce nieoczekiwanych zdarzeń i zjawisk wizualnych.

podlaski1

NEW EDITION


PODLASKI NIEBIESKI

The first collector’s port­folio of Kuba Dąbrowski entitled ‘Podlaski niebieski’, an out­stan­ding photographer of everyday life, and one of the most influen­tial artists in the generation of today’s thirty-​somethings.

LIBERA_z_fotografia

collector’s edition


“Photographs” with photograph

A special collector’s edition of Zbigniew Libera “Photographs” book with an original photograph by the artist.

Edition of 30, pig­ment ink on cotton paper, each signed and num­bered on the back.